Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży

Aktualności zobacz archiwum »

14 sierpnia 2013 12:37

Informacje odnośnie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014

 

 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 
WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ 

w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iłży

w terminie do 16 września 2013 r. 

godz. 715 - 1445


Zgodnie z: 

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572  z późniejszymi zmianami)
 • oraz Uchwałą Nr XXV/190/05 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 marca 2005r.

 • Pomoc materialna przysługuje:
 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej:

 • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Iłża.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Iłża

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na  wniosek

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia

 

Świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznawane z urzędu przez Burmistrza Miasta Iłży.

Pouczenie:

 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uprawnieni otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta w Iłży o ustaleniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznawania stypendium szkolnego.
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku uznania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 3. Należności z tytułu nieuprawnionego pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się      w drodze do decyzji administracyjnej.
 5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeśli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, Burmistrz Miasta Iłża może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
 6. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

 • zakup podręczników  - od czerwca 2013
 • pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2013  –  wg katalogu wydatków kwalifikowanych

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: 
(odpowiednio do sytuacji ucznia)

 1. wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
 • Zaświadczeniem z zakładu pracy o wynagrodzeniu wraz z zasiłkami,
 • Zaświadczeniem z biura pracy o pobieraniu zasiłku lub o nie pobieraniu,
 • Potwierdzenie otrzymywania zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami
 • Nakazem płatniczym podatku gruntowego
 • Odcinek renty i emerytury.
 • Dochód z działalności gospodarczej (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów, oświadczenie o uzyskanych dochodach w przypadku niemożliwości udokumentowania innymi dokumentami).
 • Innymi możliwymi dokumentami.

 

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

PROSI SIĘ  O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, tj.:miesiąc sierpień


Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób w rodzinie wpisaną na załączniku do wniosku.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku pomniejszoną o :

 • Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu          w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
 • Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń.

 

 

 Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod nr telefonu: 48 616 2427 godz. 700-1500

Dokument wytworzony przez: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Nobis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2013 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Nobis
Ilość wyświetleń: 1144
13 września 2013 12:02 (Agnieszka Nobis) - Usunięcie załącznika [wniosek_na_stypendiumword.odt] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2013 12:01 (Agnieszka Nobis) - Dodanie załącznika [wniosek_na_stypendiumword.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2013 13:00 (Agnieszka Nobis) - Opublikowanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl