Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży

Aktualności zobacz archiwum »

14 sierpnia 2013 13:51

Informacje odnośnie wyprawki szkolnej 2013

WYPRAWKA SZKOLNA” 2013

– informacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów

(Dz. U. z 17.07.2013 r., poz. 818)

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

1)    uczniom klasy: II, III, V szkoły podstawowej, II, III, V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, 
V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, II liceum plastycznego, II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 456 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej),

2)    uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych),

3)    uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza powyższe kryteria dochodowe, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej),

4)    uczniom niepełnosprawnym (słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

KLASA

dofinansowanie zakupu podręczników   
z wyłączeniem uczniów 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Szkoła podstawowa:

klasa I

klasa II

klasa III

klasa V

 

2. Szkoły ponadgimnazjalne:

klasa II LO

klasa II technikum

klasa II zasadniczej szkoły zawodowej

 

3. Szkoły artystyczne:

klasa I, II, III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

klasa V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

klasa II ogólnokształcącej szkoły baletowej

klasa V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

klasa V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

klasa II liceum plastycznego

klasa VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej

 

 

do kwoty 225 zł

do kwoty 225 zł

do kwoty 225 zł

do kwoty 325 zł

 

 

do kwoty 445 zł

do kwoty 445 zł

do kwoty 390 zł

 

 

do kwoty 225 zł

 

do kwoty 325 zł

 

do kwoty 325 zł

do kwoty 445 zł

 

do kwoty 445 zł

do kwoty 445 zł

do kwoty 445 zł

 

Dofinansowanie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Uczniowie:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

 

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym: szkoły podstawowej i gimnazjum;

 

niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

do kwoty 225 zł

 

2. Uczniowie:

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

do kwoty 225 zł

 

 

3 Uczniowie:

- niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: klas I–III szkoły podstawowej lub

klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

 

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym: szkoły podstawowej i gimnazjum;

 

korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W przypadku korzystania z części

podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł.

 

do kwoty 770 zł

 

4. Uczniowie:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: klas IV–VI

szkoły podstawowej, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej;

 

niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

do kwoty 325 zł

5. Uczniowie:

- niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: klas IV–VI szkoły podstawowej, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej;

 

korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

 

do kwoty 770 zł

6. Uczniowie:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: gimnazjum, klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I–III ogólnokształcącej szkoły

sztuk pięknych lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;

 

niekorzystający z podręczników

przeznaczonych do kształcenia specjalnego

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

do kwoty 350 zł

7. Uczniowie:

- niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: gimnazjum, klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I–III ogólnokształcącej szkoły

sztuk pięknych lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;

 

korzystający z podręczników przeznaczonych

do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł.

 

do kwoty 607 zł

8. Uczniowie:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: zasadniczej szkoły zawodowej.

 

do kwoty 390 zł

9. Uczniowie:

- słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.: liceum ogólnokształcącego, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas III liceum profilowanego, technikum oraz klas III technikum uzupełniającego.

 

do kwoty 445 zł

 

 

PROCEDURA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

 

1.    Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2.    Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń 
od 1 września 2013 r., 

3.    Do wniosku należy dołączyć:

  • Zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu wraz z zasiłkami,
  • Zaświadczenie z biura pracy o pobieraniu zasiłku lub o nie pobieraniu,
  • Potwierdzenie  otrzymywania zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami
  • Nakazem płatniczym podatku gruntowego
  • Odcinek renty i emerytury.
  • Dochód z działalności gospodarczej (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów)
  • Oświadczenie o uzyskanych dochodach w przypadku niemożliwości udokumentowania innymi dokumentami).

 

4.    Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.

5. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszt zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu:

- faktury VAT,

- rachunku,

- paragonu,

- oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych.

 

 Dane pobrane ze strony  http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/Uchwaa_Nr_125.2013_Rady_Ministrw_z_dnia_12_lipca_2013_r.pdf

http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/rozporzadzenie_Wyprawka.pdf

 

 

Dokument wytworzony przez: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Nobis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2013 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Nobis
Ilość wyświetleń: 711
14 sierpnia 2013 14:01 (Agnieszka Nobis) - Opublikowanie dokumentu.
14 sierpnia 2013 13:58 (Agnieszka Nobis) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 sierpnia 2013 13:54 (Agnieszka Nobis) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl