Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży

Aktualności zobacz archiwum »

24 lipca 2014 09:56

Wyprawka szkolna 2014 -informacje i druki do pobrania

 

Wyprawka szkolna:

a)      obejmuje uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej,

b)      pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, (...), dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania objęto także uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa (w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych  (z wyjątkiem klasy I),*

c)      uczniowie niepełnosprawni, o których mowa wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny,

d)     w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego 
w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych (w bieżącym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie),

 

* W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:

Ø  kl. II - III - do kwoty 225 zł

Ø  kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł

Ø  kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł

Ø  kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje projekt z dnia 28 maja 2014r. Uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. 
Z wyżej wymienionym dokumentem można się zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej /www.men.gov.pl/ w zakładce -  Finansowanie edukacji informacja „Wyprawka szkolna w 2014r”.

 

 

W załączeniu druki na wyprawkę szkolną obowiązujące w roku 2014. Druki można również pobrać w Szkołach.

Zarządzenie w sprawie terminu składania będzie umieszczone po uprawomocnieniu się Rozporządzenia i Uchwały w sprawie Wyprawki szkolnej. 

Dokument wytworzony przez: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Nobis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2014 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Nobis
Ilość wyświetleń: 663
04 września 2014 11:12 (Agnieszka Nobis) - Dodanie załącznika [wniosek_o_dofinansowanie_podrszk.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2014 11:11 (Agnieszka Nobis) - Usunięcie załącznika [wniosek_o_dofinansowanie_podrszk.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 sierpnia 2014 09:56 (Agnieszka Nobis) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl