Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży

Aktualności zobacz archiwum »

24 sierpnia 2015 12:58

Informacje odnośnie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016

Informujemy iż jest nowy druk na stypendium szkolne o charakterze socjalnym. W związku ze zmianą regulaminu nastąpiła zmiana wniosku - do pobrania w załączniku. 

 

Poniżej regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłża:

UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Iłża
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.

Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłża, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.
§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXV/190/05 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zmieniona uchwała Nr XI/62/07 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 03 października 2007r.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od 01 września 2015r
Przewodniczący Rady: Józef Skrobisz

DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r.
Poz. 6535
Załącznik do Uchwały Nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 3 czerwca 2015 r.


REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY IŁŻA


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1.

Regulamin określa rodzaje, kryteria, formy, warunki, tryb oraz organizację udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a także sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust.1 ustawy o systemie oświaty.
§ 2.

Ilekroć regulaminie jest mowa o:
1) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r poz. 163 z późn. zm.);


2) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r poz. 114) ;


3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych;


4) kolegium – należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych;


5) ośrodku – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego;


6) uczniów bez szczegółowego określenia – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w pkt. 3, słuchacza kolegium, o którym mowa w pkt 4 oraz wychowanka ośrodka, o którym mowa w pkt 5;


7) stypendyście – należy przez to rozumieć ucznia, któremu przyznano stypendium szkolne,


8) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);


9) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustaloną na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r poz. 163 z późn. zm.), z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej w oparciu o niniejszy regulamin;


10) rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, zgodnie z art.6 pkt 14 ustawy z 12 marca 2004r o pomocy społecznej;


11) trudnej sytuacji materialnej – należy przez to rozumieć sytuację materialną rodziny o dochodzie na osobę w rodzinie nie przekraczającym kryterium dochodowego;


12) zamieszkałym na terenie Gminy Iłża – należy przez to rozumieć zameldowanego lub zamieszkującego na terenie Gminy Iłża, przy czym w przypadku wątpliwości, rozstrzygające są przepisy Kodeksu cywilnego.II. RODZAJE POMOCY I UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA Z NIEJ


§ 3.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomocą materialną są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.


§ 4.

1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Iłża:
1) uczniom szkół, o których mowa w § 2 pkt 3 oraz słuchaczom kolegium, o których mowa w § 2 pkt 4 do czasu ukończenia szkoły/ kolegium nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


§ 5.

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:
1) bezrobocie;
2) niepełnosprawność;
3) ciężka lub długotrwała choroba;
4) wielodzietność;
5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
6) alkoholizm lub narkomania;
7) rodzina jest niepełna;
8) inne zdarzenie losowe o charakterze trwałym,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
2. O przyznanie stypendium może ubiegać się wyłącznie uczeń, jeżeli wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie jest większa niż kwota określona w art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015r poz. 163 z późn. zm.).
3. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
4. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, może otrzymywać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.


§ 6.

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, klęska żywiołowa, pożar, włamanie lub zalanie mieszkania, inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację).
2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
3. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie przez instytucje, które mogą potwierdzić dane zdarzenie.


III. FORMY UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM


§ 7.

1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, Dziennik Urzedowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6535
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, dofinansowania zakupu pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i odzieży szkolnej i sportowej, artykułów niezbędnych do nauki w poszczególnych szkołach.
2. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz Iłży uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust.1 nie jest możliwe albo nie jest celowe.
3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.


§ 8.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.


IV. TRYB WARUNKI ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM


§ 9.

1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty zasiłku rodzinnego i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty określonej w art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty.
2. Wysokość stypendium jest uzależnione od sytuacji materialnej uprawnionego oraz od wysokości dochodu na osobę w rodzinie i wynosi miesięcznie:
a) 160-200 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym do 30 % kwoty o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej;
b) 150-160 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym 31-60 % kwoty o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej;
c) 140-150 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym 61-90 % kwoty o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej;
d) 100-140 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym 91-100 % kwoty o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.
3. Stypendium w wysokościach wynikających z ust. 2 może być powiększone o 10 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych jednak nie może wynosić więcej niż 200 % kwoty zasiłku rodzinnego.
4. W przypadku braku środków finansowych w pierwszej kolejności stypendium otrzymują osoby, które spełniają jeden warunek określony w §5 ust. 1.
5. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.
6. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie kwoty dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.
7. Realizacja przyznanych stypendiów i zasiłków będzie następować po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.
8. Kwotę stypendium szkolnego zaokrągla się w górę do pełnego złotego.


V. TRYB I ORGANIZACJA UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM


§ 10.

1. Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Burmistrz Iłży w formie decyzji administracyjnej.
2. Do załatwienia spraw w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz Iłży powołuje Gminną Komisję ds. Stypendiów Socjalnych (GKSS) określając jej regulamin.
3. Obsługę administracyjną i finansową GKSS prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Iłży. 
4. W szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy, wstępnej oceny, sprawdzenia i kwalifikacji wniosków dokonywać będzie dyrektor szkoły. Zadaniem Dyrektora szkoły jest w szczególności współdziałanie z Gminną Komisją ds. Stypendiów Socjalnych oraz realizacja nałożonych zadań i decyzji tej komisji.
5. W szkole/kolegium/ośrodku zlokalizowanym poza Gminą wstępną opinię podpisuje dyrektor danej szkoły/kolegium/ośrodka.


§ 11.

Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:
1) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, po zaciągnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka;
2) prawnych przedstawicieli ucznia, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży, odpowiednio dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka;
3) Świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznawane z urzędu przez Burmistrza Iłży.


§ 12.

1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej zawierać powinien szczególności:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
2) miejsce zamieszkania ucznia;
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, z zastrzeżeniem ust.3;
4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej, w tym uzasadnienie braku możliwości przyznania pomocy materialnej w formie innej niż świadczenie pieniężne, o ile forma świadczenia pieniężnego będzie wskazana jako pożądana;
5) opinię i uzasadnienie dyrektora szkoły, zwłaszcza o pożądanej formie udzielenia stypendium.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu.
3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się:
1) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,
2) oświadczenie o osiągniętym dochodzie na osobę w rodzinie uprawnionego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się raz w roku od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
5. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może, być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.4.
6. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej uprawniony składa w biurze Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Iłży po zaopiniowaniu przez Dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka w terminie wyznaczonym.


§ 13.

1. Wysokość przyznanego stypendium szkolnego, jego formy, okres, na jaki stypendium jest przyznane oraz sposób rozliczenia określa się w decyzji administracyjnej o której mowa w § 10 ust. 1.
2. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 7 ust 1 pkt. 1-3 realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez rodziców(opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia wydatków, po przedłożeniu dowodów potwierdzających poniesione wydatki, w szczególności imiennych: faktur, rachunków, dowodów zapłaty.
3. Pomoc materialna przyznana w formie pieniężnej, wypłacana jest w kasie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, indywidualnie lub zbiorczo za pośrednictwem upoważnionej przez dyrektora osoby lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.
4. Pomoc materialna, przyznana w innej formie realizowana jest w sposób ustalony w decyzji administracyjnej.
5. Dopuszcza się przyznanie pomocy socjalnej materialno-pieniężnej. 


VI. WSTRZYMANIE I COFANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM


§ 14.

1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uprawnieni otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Iłży za pośrednictwem GKSS o ustaleniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznawania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.


§ 15.

1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Należności z tytułu nieuprawnionego pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeśli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, Burmistrz Iłży może odstąpić od żądania takiego zwrotu.


§ 16.

Od decyzji Burmistrza w sprawie udzielenia lub nie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym i jej wysokości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu.
 

Dokument wytworzony przez: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 sierpnia 2015 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Nobis
Ilość wyświetleń: 1272
24 sierpnia 2015 13:00 (Agnieszka Nobis) - Opublikowanie dokumentu.
24 sierpnia 2015 12:58 (Agnieszka Nobis) - Dodanie załącznika [wniosek__o_stypendium_socjalne.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 sierpnia 2015 12:58 (Agnieszka Nobis) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl