Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży

09 września 2013 08:05

Statut ZEASz

STATUT

ZESPOŁU EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEGO

SZKÓŁ GMINY IŁŻA

 

 

 

 1. I.      POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

§ 1

 

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Iłża zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Iłży Nr 58/95 z dnia 29.12.1995r. jako jednostka budżetowa pod nazwą „Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Iłża” jest on wyodrębniony organizacyjnie i finansowo, działający na terenie Gminy Iłża.

 

§ 2

 

Zespół ma siedzibę w Iłży Osiedle Stanisława Staszica 13, a teren działania obejmuje obszar Gminy Iłża.

 

§ 3

        

Nadzór nad Zespołem sprawuje Burmistrz.

 

§ 4

 

Organizacja i funkcjonowanie Zespołu opiera się na następujących przepisach:

 1. Ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym
 2. Ustawa z dnia 10 maja 1990r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Dz.U.Nr.32 poz. 191
   z późniejszymi zmianami.
 3. Ustawa z dn. 05.01.1991r. – prawo budżetowe Dz.U.Nr.4. z późniejszymi zmianami.
 4. Ustawa z dn. 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela Dz.U.Nr.3 ze zmianami.
 5. Ustawa z dn. 03.12.1993r. o zmianie ustawy o systemie Oświaty Dz.U.Nr.127
 6. Ustawa z dn. 21.07.1995r. o zmianie ustawy o systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U.Nr.101 z 1995r.

 

§ 5

 

Zespół jest jednostką budżetową, bilansującą samodzielnie jest dysponentem III stopnia, prowadzi usługę finansowo – księgową Działu „79” Oświata na terenie Gminy Iłża.

 

§ 6

 

Funkcję głównego dysponenta z upoważnienia Burmistrza sprawuje Główny Księgowy.

 

§ 7

 

Zmiany w jednostkowym planie finansowym Zespołu mogą być dokonywane w trybie określonych przepisów za zgodą Burmistrza.

 

§ 8

 

Zespół podporządkowany jest bezpośrednio Burmistrzowi, który sprawuje nadzór nad jego działalnością.

Terenem działania jest Gmina Iłża obejmująca 10 szkół podstawowych łącznie z oddziałami zerowymi, 1- dno Gimnazjum Gminne, oraz 1- dno przedszkole samorządowe.

 

 

 

II ZAKRES DZIAŁANIA I ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA.

 

§ 9

 

Podstawowym celem działania Zespołu jest w szczególności stała troska o unowocześnienie
i usprawnienie służby ekonomiczno – administracyjnej, finansowej, dążenie do poprawy warunków dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych przez Szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze a także oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi
i składnikami majątkowymi w resorcie Oświaty i Wychowania

 

§ 10

 

Do zakresu działania Zespołu należy w szczególności:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej w zakresie planów finansowych jednostek oświatowo – wychowawczych, zadań gospodarki pozabudżetowej
  w zakresie Oświaty i wychowania a w szczególności:
 2. Organizowanie i prowadzenie obsługi kasowej i bankowej.
 3. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym
  i merytorycznym.
 4. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej.
 5. Wypłacanie wynagrodzeń i rozliczanie kosztów podróży.
 6. Prowadzenie gospodarki finansowej, sprawozdawczości i ewidencji w zakresie wydatków osobowych. Opracowanie w oparciu o zadania planowe arkusze organizacyjne szkół, projektów limitów zatrudnienia i osobowego funduszu płac realizowanego z budżetu w dziale „79” – Oświata.
 7. Opracowanie zbiorczych planów i analiz ekonomicznych oraz informacji na podstawie sprawozdań finansowych z zakresu oświaty i wychowania.
 8. Opracowanie i zatwierdzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań rzeczowych na terenie Gminy Iłżą.
 9. Zaopatrywanie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczno – naukowe, legitymacje, świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne i inne druki ścisłego zarachowania, pieczęcie urzędowe, odzież ochronną, wyposażenie stołówek, kuchni itp.

 

 1. Organizowanie inwentaryzacji składników majątkowych szkół znajdujących się
  w zakresie działania Zespołu, sprawowanie nadzoru nad jej przebiegiem i rozliczanie.
 2. Prowadzenie rozliczeń żywieniowych w świetlicach szkolnych.
 3. Zaopatrywanie w opał wszystkich jednostek oświatowych.
 4. Prowadzenie wiosennych przeglądów budynków oświatowych w zakresie BHP
   i ppoż., oraz prowadzenie bieżących napraw, konserwacji szkół w ramach posiadanych możliwości finansowych.
 5. Nadzór nad realizacją zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Inspektora Pracy i ppoż.
 6. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez szkoły
  i placówki oświatowo – wychowawcze na terenie Gminy Iłża.

     

§ 11

 

Zespół realizuje w/w zadania przy pomocy:

 1. Służby ekonomiczno – administracyjnej zatrudnionej w Zespole.
 2. Zespołem kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny przed Burmistrzem za należytą organizację pracy, za sprawne i właściwe wykonywanie zadań Zespołu.
 4. Dyrektora i Gł. Księgowego Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Iłża.
 5. Dyrektor reprezentuje Zespół na zewnątrz, występuje z wnioskami, projektami, oraz opiniami wyrażającymi stanowisko Zespołu.

 

§ 12

 

Burmistrz Gminy Iłża nadaje ogólny kierunek działania i sprawuje nadzór nad należytą organizacją pracy, właściwym wykonaniem zadań przez Zespół.

Delegacje dyrektora do załatwiania spraw z dyrektorami placówek Oświatowo – wychowawczych na terenie Gminy Iłża.

Dyrektor i Główny Księgowy ściśle współdziała z Burmistrzem Gminy Iłża.

Pracowników Zespołu zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu
z Burmistrzem. Szczegółowe zakresy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników tryb załatwiania powierzonych im spraw określa Dyrektor Zespołu
w regulaminie organizacyjnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy wymienione § 4 Statutu.

 

§ 14

Statut zatwierdza Rada Miejska w Iłży.

 

§ 15

 

Statut wchodzi w życie z dniem 01Listopada 2003r.

 

Załączniki:

Schemat struktury

Organizacyjnej Zespołu.

 

                                                                                          

Załączniki:
Statut ZEASz [56 KB]
Data wytworzenia dokumentu: 09.09.2013
Dokument wytworzony przez: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Nobis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2013 08:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Nobis
Ilość wyświetleń: 791
09 września 2013 08:08 (Agnieszka Nobis) - Opublikowanie dokumentu.
09 września 2013 08:08 (Agnieszka Nobis) - Dodanie załącznika [statut_zeasz.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 września 2013 08:07 (Agnieszka Nobis) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl