Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży

Regulaminy zobacz archiwum »

09 września 2013 08:16

Regulamin pracy ZEASz

 REGULAMIN

PRACY

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

            

              Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy ( Dz. U. Nr 21 poz.94 z 1998r, Nr 106 poz.668 i Nr 113 poz. 717; Nr 99 poz.1152 z 1999r; Nr 19 poz. 239 z 2000r , Nr 43 poz.489, Nr 107 poz. 1127, Nr 120 poz.1268 oraz Nr 11 poz. 84 z 2001r i Ustawy  z dnia 01 marca 2001r ( Dz. U. Nr 28 poz. 301) wprowadza się w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Iłży ul. Staszica 13, regulamin pracy.

 

 

Iłża 2003

I  PRZEPISY WSTĘPNE

  § 1

 

 

Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Iłży, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

 

    § 2

 

Regulamin pracy ustala organizację, porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników .

 

    § 3

 

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy ma obowiązek zaznajomić się z regulaminem pracy.

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy zostanie dołączone do akt osobowych pracownika.

 

      § 4

 

Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje Dyrektor Zakładu.

 

   § 5

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „ Zakładzie pracy”, należy przez to rozumieć Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży.

 

 

II OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 

    § 6

 

1. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi warunki wykonywania określonej umową pracy i wypłacać wynagrodzenie.

2. Pracodawca zobowiązany jest w szczególności:

a) zapoznać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich  obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym  

    stanowisku pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami.

b) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

c) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

e) umożliwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

f) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

g) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz warunki ich pracy,

h) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

i)  prowadzić dokumentację w sprawach związanych z ubezpieczeniem społecznym pracownika oraz przygotować dokumentację niezbędną pracownikowi do ubiegania się o świadczenia z tego ubezpieczenia,a w szczególności o emeryturę lub rentę inwalidzką, 

 

j)  wpływać na właściwe kształtowane się zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy,

k) wydać pracownikowi niezwłocznie świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

 

 

III OBOWIAZKI I PRAWA PRACOWNIKÓW

 

    § 7

 

1. Pracownik zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych.

2. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:

a) świadczyć pracę na rzecz pracodawcy,

b) przestrzegać postanowień regulaminu pracy i ustalonego w Zakładzie porządku,

 

c) przestrzegać ustalonego w Zakładzie czasu pracy,

d) przestrzegać przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

e) dbać o dobro Zakładu pracy, chronić jego mienie,

f) zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby pracodawcę narazić na szkodę,

g) przestrzegać w Zakładzie zasad współżycia społecznego,

h) dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy,

i)  należycie zabezpieczyć po zakończeniu pracy przedmioty, urządzenia i pomieszczenia pracy.

 

    § 8

 

1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie Zakładu pracy w stanie  po spożyciu alkoholu jest zabronione.

2. Na teren Zakładu nie wolno wnosić alkoholu.

3. Wprowadza się zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy za wyjątkiem miejsc wydzielonych do palenia ( w          przedsionku wejściowym do budynku).

 

       §9

 

   Pracownik jest uprawniony:

 

1. Żądać potwierdzenia na piśmie polecenia przełożonego, gdy jest ono sprzeczne z przepisami prawa lub zaleceniem obowiązków pracownika.

2. Powstrzymać się od wykonania pracy, jeżeli warunki na stanowisku  pracy powodują zagrożenie życia lub zdrowia pracownika lub innych osób.

 

     § 10

 

 Zabrania się pracownikom:

 

1.Opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy bez zgody przełożonego.

2.Wykonywanie w godzinach pracy innych czynności nie związanych z charakterem pracy wynikających z przepisów Zakładu pracy.

 

       § 11

 

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracownik jest zobowiązany rozliczyć się z Zakładem pracy i posiadanego wyposażenia.

 

IV BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

 

 § 12

 

I. Obowiązki pracodawcy:

 

1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe w Zakładzie pracy.

2. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

                                                

    § 13

 

II. Pracodawca jest zobowiązany:

 

a) zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

b) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

c) informować pracowników o ryzyku zawodowym, jakie wiąże się z wykonywana pracą,

d) zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie,

e) prowadzić szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

f) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie.

 

 

 § 14

 

1. Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy podlegają  szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,ochrony przeciwpożarowej  oraz szkoleniom okresowym.

2. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej  pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

  § 15

 

1. Pracownikom przydziela się odzież i obuwie robocze oraz środki  ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem  

    niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.

2. W przypadku używania własnej odzieży i obuwia roboczego, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 

    uwzględniającej ich aktualne ceny.

3. Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,    przewidzianego do stosowania na danym stanowisku.

 

  § 16

 

1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym przełożonego.

2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust.1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym przełożonego.

3. Za czas powstrzymania się od wykonania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w ust.1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

 § 17

 

III Obowiązki pracownika:

 

1. Świadczenie pracy na rzecz pracodawcy i przestrzeganie przepisów i  zasad BHP ,jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika.

2. Pracownik jest zobowiązany:

a) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu w tym zakresie oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

b) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami BHP oraz stosować się do wydanych w tym czasie wskazówek i zaleceń przełożonych,

c) dbać o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz ład i porządek na stanowisku pracy,

d) poddawać się wstępnym, okresowym, kontrolnym oraz innym zalecanym badaniom lekarskim,

e) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o wypadkach przy pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,

f) współpracować z pracodawcą i przełożonym w wypełnianiu obowiązków BHP, dotyczących poprawy wydajności i jakości pracy.

 

 

  V ORGANIZACJA PRACY

 

   § 18

 

I. Organizacja miejsc pracy.

 

1. Przydzielone pracownikowi miejsce pracy przez przełożonego powinno być:

a) przystosowane pod względem technicznym,

b) zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi ,

c) posiadać aktualne instrukcje obsługi urządzeń oraz instrukcję BHP.

 

 

 § 19

 

II. Porządek na stanowisku pracy.

 

1. Pracownik jest zobowiązany:

a) utrzymać porządek, czystość i estetykę w miejscu pracy oraz jego otoczeniu,

b) dbać o właściwy stan sprzętu, którym się posługuje,

c) po zakończeniu pracy sprzątnąć i zabezpieczyć miejsce pracy.

 

  §  20

 

Przełożony pracownika jest zobowiązany:

 

1.Zapewnić pracownikowi środki czystości do sprzątania miejsca  pracy.

 2.Kontrolować zabezpieczenie miejsca pracy.

 

   § 21

 

III Zabezpieczenie pomieszczeń

 

1.Pracownik zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce pracy po jej zakończeniu.

2.Po zakończeniu pracy, pomieszczenie powinno być zamknięte.

 

VI WYPŁATA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

 

      § 22

 

1.Wynagrodzenie za pracę dokonuje się w formie bezgotówkowej, przez przekazanie środków pieniężnych na r- ek bankowy pracownika, nie  później niż:

  • pracownicy obsługi i administracji - z dołu do 30 - tego dnia każdego miesiąca,
  • nauczyciele - zapłata z góry 01- go każdego miesiąca, lub następnego dnia po dniu świątecznym lub wolnej sobocie,

2.Wynagrodzenie z tytułu reklamacji, wypłacone jest w następnym miesiącu przy wypłacaniu wynagradzania za następny miesiąc.

3.Wynagrodzenia dodatkowe jak premie, nagrody, jubileusz, itp.  wypłacone są po naliczeniu i uruchomieniu ich wypłaty w terminach ustalonych przez pracodawcę, nie później niż 7 dni od uruchomienia ich wypłaty.

4.Z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości za okres nieobecności w pracy oraz za pierwszy dzień zwolnienia chorobowego poniżej 6 - ciu dni przebywania na zwolnieniu lekarskim.

  § 23

 

1. Pracownik ma prawo wglądu do swoich dokumentów płacowych,na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie.

 

VII SYSTEM I ROZKŁAD CZASU PRACY

    § 24

 

1.Czasem pracy pracownika jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w Zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

2.Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

3.Z dniem 01.05.2001r został wprowadzony pięciodniowy tydzień pracy i 8 -godzinny dzień pracy, tj. 40 godzin tygodniowo.

4.Czas pracy ustala się w godzinach od 7.00 - rozpoczęcie pracy do 15.00  - zakończenie dnia pracy.

 

  § 25

 

Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy, znajdować się na stanowisku pracy.

 

 

  § 26

 

Przyjście do pracy pracownicy potwierdzają przez podpisanie listy obecności.

 

   § 27

 

Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana z zaznaczeniem, czy jest to obecność usprawiedliwiona.

 

  § 28

 

1.Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej  miejscowości niż określone w umowie o pracę, rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

2.Pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości, wynagrodzenie za pracę rozliczane jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

 

    § 29

 

Przerwy w pracy

 

1.Pracownikowi przysługuje przerwa w pracy, trwająca 20 minut i jest wliczona do czasu pracy.

2.Przerwa pracowników w pracy trwa od godz. 11.00 do godz.11.20   

 

VIII EWIDENCJA OBECNOŚCI W PRACY

     § 30

 

1.Na opuszczenie stanowiska pracy w czasie godzin pracy, pracownik ma obowiązek uzyskać zgodę przełożonego.

2.Pracownik nie może bez wiedzy i zgody przełożonego przebywać na terenie Zakładu poza godzinami pracy.

 

 

IX USPRAWIDLIWIENIA  NIEOBECNOŚCI W PRACY

     § 31

 

1.O nieobecności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej,pracownik zobowiązany jest uprzedzić przełożonego bezpośredniego lub Dyrektora.

2.W razie niestawienia się do pracy poza przypadkiem określonym w ust.1, pracownik zobowiązany jest zawiadomić Dyrektora o przyczynie swojej nieobecności w pracy, nie później jednak niż w dniu  następnym telefonicznie, osobiście lub przez inne osoby.

3.Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust.2 jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne 

    okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.Pracownik zobowiązany jest udokumentować ten fakt niezwłocznie po ustaleniu przyczyny uniemożliwiającej stawienie się do pracy.

4.Pracownik zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność w pracy przedkładając odpowiednie oświadczenie na piśmie.

 

      § 32

 

W przypadku spóźnienia się do pracy pracownik zobowiązany jest wskazać okoliczności stanowiące przyczynę spóźnienia, przestawiając jednocześnie odpowiednie dowody, a w razie ich braku odpowiednie oświadczenie na piśmie.

 

    § 33

 

  Zwolnienia od pracy

 

1.Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwiania w godzinach pracy. Zwolnienia udziela Dyrektor.

2.Czas zwolnienia może być odpracowany przez pracownika a odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

3.Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia z tytułu:

1) ślubu pracownika - 2 dni,

2) urodzenia dziecka przez pracownika - 2 dni,

3) ślubu dziecka - 1 dzień,

4) zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki - 2 dni,

5) zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki lub dziadka, albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką - 1 dzień.

 

X UDZIELANIE URLOPÓW

 

    § 34

 

1.Urlopy wypoczynkowe udzielane są pracownikom zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.

2.Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników.

3.Urlop udziela pracownikowi Dyrektor Zakładu pracy.

4.Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora na karcie urlopowej.

 

 § 35

 

1.Na pisemny wniosek pracownika może nastąpić, za zgodą Dyrektora,  przesunięcie terminu urlopu.

2.Przesunięcie terminu urlopu pracownika przez pracodawcę jest dopuszczalne jedynie z powodu szczególnych potrzeb Zakłady pracy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby zakłócenie toku pracy.

3.W przypadku przesunięcia terminu urlopu pracownika ze względu na potrzeby Zakładu pracy, nowy termin urlopu pracownika Dyrektor uzgadnia z pracownikiem.

4.Pracownik może w ciągu roku skorzystać z 4 dni urlopu bez zgody przełożonego i Dyrektora Zakładu.

 

 

§ 36

 

Na wniosek pracownika, pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Zgody udziela Dyrektor Zakładu pracy.

 

  § 37

 

Pracownikowi udziela się urlopu bezpłatnego na poniżej określonych przepisami zasadach:

 

1. w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim dzieckiem

(urlopu wychowawczego),

2. dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,

3. na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza Zakładem pracy.

 

XI OCHRONA PRACY KOBIET

 

§ 38

 

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

 

  § 39

 

Nie wolno zatrudniać kobiet:

 

1. Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów:

a) przy ręcznym podnoszeniu ciężarów:

- jeżeli praca wykonywana jest stale, powyżej 15 kg na osobę,

- jeżeli praca wykonywana jest dorywczo, powyżej 25 kg na osobę,

 

2. Przy pracach, o których mowa w ust.1 kobiecie w ciąży:

a) do 6 - go miesiąca wyłącznie można dźwigać ciężary do 5 kg oraz przewozić ciężary nie przekraczające połowy wyżej wymienionej normy,

b) po upływie 6 - go miesiąca ciąży jest zabronione wszelkie podnoszenie, przenoszenie, przesuwanie i przewożenie ciężarów.

 

3. Przy pracach w warunkach narażania na promieniowanie jonizujące, jeżeli mogą być przekroczone granice wartości dawek ustalonych dla pracowników bezpośrednio narażonych.

 

 § 40

 

1.Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w  porze nocnej.

2.Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

3.Kobiety opiekujące się dzieckiem w wieku do czterech lat, nie wolno bez  jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

4.Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

 

    § 41

 

1.Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy.

2.Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.

3.Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

4.Pracownicy zatrudnionej na czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwy na karmienie nie przysługują.

5.Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie,przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

 

    § 42

 

Na wniosek pracownika, pracodawca jest zobowiązany udzielić mu urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

 

XII WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

   § 43

 

1.Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w pracy mogą być przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:

a) nagroda pieniężna,

b) pochwała pisemna,

   c) dyplom uznania,

2.Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor Zespołu.

 

XIII KARY ZA NARUSZENIE PORZĄDKU PRACY

 

   § 44

 

1.Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia w razie:

a) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

 b) stawienia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu,

c) spożywania alkoholu w czasie pracy.

 

2.W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych a w szczególności:

a) spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy  bez usprawiedliwienia,

 b) stawia się do pracy po spożyciu alkoholu,

 c) spożywa alkohol w czasie pracy,

 d) wykonuje polecenie w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych wskazówkami.

 

3.Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństw i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczania pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się w pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, pracodawca może również stosować karę pieniężną.

 

4.Kara pieniężna za jedno z przekroczeń wymienionych w ust. 3 jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.

 

 

 § 45

 

Szczególnie rażącym naruszeniem obowiązków pracowniczych oprócz wymienionych w § 44 ust.1 i 2 jest:

 

1. kradzież mienia pracodawcy lub mienia współpracowników,

2. niedbałe wykonywanie pracy,

3. umyślne psucie przedmiotów i urządzeń.

 

  § 46

 

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie wskazując rodzaj naruszania obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

 § 47

 

1.Kary wymienione w §  44 ust.1 i 2 wymienia Dyrektor Zakładu przy  przeprowadzaniu rozmowy i wysłuchaniu wyjaśnień pracownika.

2.O wymienieniu kary Dyrektor Zakładu zawiadamia pracownika na piśmie, informując go o prawie wniesienia sprzeciwu w myśl przepisów Kodeksu Pracy.

 

 

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

    § 48                   

 

1.W sprawach w regulaminie nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Pracy.

2.Zmiany do regulaminu wprowadza się w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

3.Załączniki do regulaminu, składające się na jego treść, wprowadza się w trybie przewidzianym dla ustalenia regulaminu.

4.Regulamin wchodzi w życie po zapoznaniu się przez pracowników z jego treścią, nie dłużej niż w ciągu 14 - tu dni od daty przedłożenia.

 

 

 

 

Iłża, dnia 01 października 2003r.

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 09.09.2013
Dokument wytworzony przez: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Nobis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2013 08:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Nobis
Ilość wyświetleń: 813
09 września 2013 08:48 (Agnieszka Nobis) - Opublikowanie dokumentu.
09 września 2013 08:46 (Agnieszka Nobis) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 września 2013 08:25 (Agnieszka Nobis) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl