Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży

Polityka rachunkowości zobacz archiwum »

16 października 2013 14:20

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iłży w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont

Zarządzenie Nr 2/10

Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iłży

z dnia 20 września 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861), ustalam, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się zakładowy plan kont w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Załącznik Nr 2 do Polityki Rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Nr 1/07 Dyrektora ZEAS w Iłży z dnia 01 marca 2007 roku.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 16.09.2013
Dokument wytworzony przez: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłży
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Nobis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2013 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Nobis
Ilość wyświetleń: 4632
16 października 2013 14:23 (Agnieszka Nobis) - Opublikowanie dokumentu.
16 października 2013 14:23 (Agnieszka Nobis) - Dodanie załącznika [zasady_gospodarowania_skladnikami_majatku_ruchomego__zal_6.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
16 października 2013 14:22 (Agnieszka Nobis) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl